eNewsletter#3

ตลอด 4 ปีที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ได้รับการสนับสนุนเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S-Curve) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตในแง่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จึงร่วมมือกับสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ECEA) จึงกำหนดจัดงานสัมมนา เนปคอน ฟอรั่ม 2019 ในหัวข้อ “เชื่อมโยงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สู่ระบบการผลิตแห่งอนาคต” โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี (Connectivity) และประยุกต์ใช้ AI, IoT/ IIoT, Industrial Robots (IR)/ Service Robots (SR), Big Data และ Data Analytics ในระบบการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงาน นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย และประเด็นอื่นซึ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายของคนในวงการอิเล็กทรอนิกส์
กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ
“ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย – โอกาสและความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาคแรงงาน”
ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
นายกสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ (ECEA)
รองประธานและ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ประเทศไทย

บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จากัด
เสวนาพิเศษ
“เชื่อมโยงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สู่ระบบการผลิตแห่งอนาคต”
ผศ. ดร. ณัฐพล 
นิมมานพัชรินทร์
ผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์
รองผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
เชื่อมโยงการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของคุณให้พร้อมสำหรับอนาคต สำรองที่นั่งของคุณวันนี้! 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูล
โทรศัพท์ 02 686 7222 หรือ อีเมล์: contactcenter@reedtradex.co.th
 
ร่วมเป็นผู้แสดงสินค้าเพื่อรับสิทธิพิเศษดังนี้
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ซื้อเป้าหมายกว่า 100,000 ราย!
  • เชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
  • โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ โฆษณา บทความนิตยสาร และสื่อออนไลน์
  • โรดโชว์ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย
คลิกที่นี่ เพื่อสำรองพื้นที่แสดงสินค้าของคุณและเป็นส่วนหนึ่งของเวทีรวมพลวงการอิเล็กทรอนิกส์กับงาน เนปคอน ไทยแลนด์ 2019!
 
ข้อมูลเนปคอน
เนปคอน ไทยแลนด์ หนึ่งในซีรีส์ของงาน เนปคอน ที่จัดทั่วโลก พร้อมแล้วที่จะนำเสนองานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการประกอบ การวัด และการทดสอบคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์...
สำหรับผู้แสดงสินค้า
อุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลอย่างมากต่อแนวทางการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ผู้ผลิตในประเทศไทยและอาเซียนซึ่งเป็นศูนย์การผลิตสินค้าด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุด...
สำหรับผู้ชมงาน
เนปคอน ไทยแลนด์ หนึ่งในซีรีส์ของงานเนปคอน ที่จัดทั่วโลก พร้อมแล้วที่จะนำเสนองานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการประกอบ การวัด และการทดสอบคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์...
สัมมนา
“เนปคอน ไทยแลนด์ 2019” จะนำเสนอกระแสอุตสาหกรรมที่ทันสมัยล่าสุดใน สัมมนา ซึ่งอุดมด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และโอกาสในการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร...
eNews Supporter