จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้สามารถเปิดดูได้ด้วยบริการเมล์บนเว็บ (web-based mail service) หรือ Microsoft Outlook 2003 หากไม่สามารถเปิดดูได้ กรุณา คลิกที่นี่
eNewsletter#5โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ถือเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย และต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017 จึงจัดงานสัมมนา แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ฟอรัม 2017 ในหัวข้อ “เปิดเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยกลไก EEC” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงกรอบแนวคิด แนวทางและแผนการพัฒนา EEC เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

อย่าพลาดโอกาสในการค้นหาหนทางพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมวงการ และผู้บริหารระดับสูงในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุน!

หมายเหตุ: บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้นสนใจสำรองที่นั่ง โทร 0 2686 7299 หรืออีเมล์: contactcenter@reedtradex.co.th


Forward this mail to your friend at


If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you. Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.  Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply write to remove@reedtradex.co.th with “Remove” on the subject line.