Personal Information / Thông Tin Cá Nhân

Title  
Company Information / Thông Tin Công Ty

* Required field/Nội dung bắt buộc
Contact Information / Thông Tin Liên Lạc

* Required field/Nội dung bắt buộc
PACKAGE INFORMATION / CÁC HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

Various Packages BASIC BRANDING LEAD GENERATION
Virtual Booth
Company Introduction (1)
Product Highlights (2) 04 04 08
Featured Video (3) 01 01
 
Brand Exposure
1-hour Webinar Presentation
Up-ranking Company Profile on Homepage
 
Matchmaking Service
Sales Contact 01 04
Guaranteed Business Matching 10 (4)
SELECT SELECT SELECT
(1) Up to 1000 characters including spaces
(2) Product image in “.jpg” format
(3) Please send us a Youtube link to your video
(4) Minimum quantity at 10 leads
Admission Policy / Điều Kiện Tham Quan

XIN LƯU Ý!

“METALEX Vietnam" là triển lãm dành riêng cho khách tham quan thương mại. Ban tổ chức có quyền từ chối khách tham quan không phù hợp. Bằng việc đăng ký tham quan triển lãm, các thông tin của khách tham quan như họ tên, chức danh, tên công ty, thư điện tử, số điện thoại và địa chỉ công ty sẽ được đơn vị triển lãm, nhà tài trợ hoặc ban tổ chức sự kiện lưu giữ để liên hệ giới thiệu về sản phẩm, sự kiện và/hoặc các hiệp hội thương mại.

 

Admission Policy

“METALEX Vietnam" is open to trade visitors only. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation. By registering, you will be providing your name, job title, company name, email address, telephone number and company address to the exhibitor, sponsor, or event organizer who may contact you to promote their products, events and/or trade association.

* Required field/Nội dung bắt buộc
To verify that you are NOT ROBOT, please answer question.